Devlet ve piyasa ikileminde girişimcilik ve Türkiye’de girişimcilik eğitiminde devletin rolü

Devlet ve piyasa ikileminde girişimcilik ve Türkiye’de girişimcilik eğitiminde devletin rolü

Bu tez çalışmasının araştırma problemi, Türkiye’de girişimcilik eğitiminde devletin ağırlıklı yer tutmasının piyasa ekonomisi bağlamında değerlendirilmesi ve bu çerçevede, girişimcilik eğitiminin ağırlıklı olarak devlet kurumları eliyle yürütülmesinin, bu kurumlarca girişimcilik eğitiminden beklendiği belirtilen ekonomik ve sosyal çıktıları sağlayıp sağlamadığının ortaya konmasıdır. Bu kapsamda; amaçlı örnekleme türlerinden ölçüt örnekleme ile zincir örnekleme yöntemleri kullanılarak, girişimcilik eğitiminin sonucunda ortaya çıkan istekli bireylere, finansman ve yönetim desteği sağlayan melek yatırımcılar, girişimcilik eğitimi kararlarını alıp uygulayan siyasetçi ve bürokrat devlet yetkilileri, girişimcilik eğitimini veren eğitmenler, konu hakkında uzmanlığı olan araştırmacılar ve akademisyenler ile olgu bilimi deseninde nitel bir araştırma yapılmıştır. Bu nitel araştırma sürecinde 44 kişi ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca birinci nitel araştırmadan elde edilen sonuçların geçerliliğinin sorgulanması ve test edilmesi ile birlikte devlet eliyle sürdürülen girişimcilik eğitiminden beklendiği belirtilen ekonomik ve sosyal çıktıları sağlayıp sağlamadığını tespit etmek için; KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi alan kişilerden: kendi işini kuramayanlar, kendi işini kurup devam edenler, kendi işini kurup büyütenler ve kendi işini kurup kapatan 111 kişi ile nicel bir araştırma ve gerçekleştirilen nicel araştırmadan elde edilen verileri derinlemesine incelemek amacıyla 12 kişi ile olgu bilim deseninde nitel bir araştırma gerçekleştirilmiştir.Araştırma sonucunda, en temelde devletin girişimcilik eğitimi vermek gibi bir rolünün olması gerekmediği ve girişimcilik eğitiminde devlet dışı kurumların rol almasının serbest piyasa ekonomisinin mantığına daha uygun olduğu tespitine ulaşılmıştır. Bu tespit araştırma neticesinde bulgulanan yirmi iki temel probleme dayandırılmıştır. Anahtar Kelimeler : Girişimcilik, Devlet, Piyasa, Girişimcilik Eğitimi, Girişimcilik Eğitiminde Devletin rolü

State and market di̇lemma i̇n the entrepreneurshi̇p and the role of the state entrepreneurshi̇p educati̇on

In this research problem of this thesis study is to evaluate the state-dominant position of entrepreneurship education in Turkey in the context of market economy and to show whether the entrepreneurship education is mainly carried out by the state institutions in these frameworks and whether these institutions provide economic and social outputs that are expected from entrepreneurship education. In this scope; a qualitative research has been carried out in the case of phenomenological knowledge to enthusiastic individuals emerging as a result of entrepreneurship education using criteria sampling and chain sampling methods for purposeful sampling types by angel investors who provide funding and management support, politicians and bureaucratic state officials who take and implement entrepreneurship education decisions, entrepreneurship education trainers, researchers and academics who are experts in the subject. During this qualitative research process, interviews with 44 people were conducted. In addition, in order to determine whether the validity of the results obtained from the first qualitative research is questioned and tested and whether it provides economic and social outputs which are expected from state-sponsored entrepreneurship training; KOSGEB Applied Entrepreneurship Training: A qualitative study of 12 people in a phenomenological design with the aim of in-depth study of the quantitative research and the data obtained from the quantitative research conducted by 111 persons who have found their own business, self-established and self-employed, research has been carried out. As a result of the research, it has been found that the role of the state is not necessarily to provide entrepreneurship education and that the role of non-state institutions in entrepreneurship education is better suited to the logic of free market economics. This finding is based on twenty-two major problems found in research. Key Words : Entrepreneurship, State, Market, Entrepreneurship Education, The Role of The State Entrepreneurship Education

azar:ŞEFİK ÖZDEMİR
Danışman: PROF. DR. HİLMİ BAHADIR AKIN
Yer Bilgisi: Aksaray Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın