Duygusal zeka ile girişimcilik arasındaki ilişki

Duygusal zeka ile girişimcilik arasındaki ilişki

Günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler açısından büyük önem taşıyan girişimcilik, gerek kamu gerek özel kuruluşlar aracılığı ile teşvik edilmekte ve desteklenmektedir. Bunun yanında bireylerin duyguları anlama, ifade etme, yönlendirme gibi yetilerini kapsayan duygusal zekâ kavramı da iş hayatında hızla kabul görmekte ve başarının anahtarlarından biri olarak kabul edilmektedir. Güncel gelişmeler açısından çok değerli olan bu iki kavram çalışmanın temelini teşkil etmektedir. Bu çerçevede çalışma, girişimciliğin duygusal zekâ ile olan ilişkisini ölçmeyi hedeflemektedir. . Araştırma kapsamında hazırlanan anketlerden toplanan veriler çeşitli analiz yöntemleri ile incelenmiştir. Ulaşılan bulgular neticesinde duygusal zekâ ile girişimcilik arasında pozitif ve güçlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu tespitin girişimcilik bağlamında duygusal zekânın önemini göstermesi bakımından literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Daha detaylı buradan  inceleyebilirsiniz.

 The relationship between emotional intelligence and entrepreneurship

With a very significant role for the developed and developing countries in today’s world, entrepreneurship has been promoted and supported by both public and private sector. Furthermore, emotional intelligence comprising the skills of individuals to understand, express, and direct their emotions, is increasingly recognized by the business sector and considered as one of the key factors of success. These two concepts which are very valuable for current developments constitute the basis of our study. In this framework, the study aims to evaluate the relationship between the entrepreneurship and emotional intelligence. Thus, it is aimed to measure the perspectives and emotional intelligences of the students registered at Entrepreneurship Department, Business Faculty of the Karabük University through quantitative methods. The data collected from the surveys prepared for the research were analyzed via various methods. Based on the obtained findings, it was determined that a positive and strong relationship is in question between emotional intelligence and entrepreneurship. It is thought that this fact will contribute to the literature in signifying the importance of emotional intelligence with regards to entrepreneurship. Keywords : Emotional Intelligence, Entrepreneur, Entrepreneurship.You can examine it here in more detail.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın