Kadınların girişimcilik yolunda karşılaştıkları

Kadınların girişimcilik yolunda karşılaştıkları sorunların öz girişimcilik yetenekleri üzerindeki etkisi: Konya ilinde bir araştırma

Günümüz küresel ve yenilikçi iş dünyasında girişimciliğin ve girişimci kişilerin önemi oldukça fazladır. Girişimciliğin, genetik bir özellik olmanın yanında eğitim ve öğrenme sonucunda edinilen bir davranış değişikliği olduğu birçok araştırmacı tarafından ifade edilmektedir. Bu nedenle girişimcilik yeteneklerinin oluşması ve gelişmesi kişilerin bazı engelleri aşmaları ve bazı destekler almaları ile mümkündür.Çalışma hayatının kadına sunduğu, ekonomik özgürlük, yeni bir sosyal çevre, kendine güven ve kişiliğinin gelişmesi, toplumsal statüsünün yükselmesi gibi etkenlerden kopmak istememesi, çalışma yaşamı içerisinde girişimci olmak istemesine en büyük etkenlerdendir. Fakat kadın girişimciler, iş dünyasında birçok engel ve problemlerle karşı karşıyadır. Bu problemler kadınların öz girişimcilik özelliklerinin gelişmesine engel olabilmektedir. Bireylerin sahip oldukları bağımsız davranma arzusu, yaratıcılık gibi bazı kişilik özellikler girişimci olabilmek için aranan yeteneklerdir. Bu özellikler öz girişim yetenekleri olarak isimlendirilmektedir.. Bu çalışmada; genel itibari ile kadın girişimcilerin sorunları boyutları ve bu boyutların kadın girişimcilerin öz girişimcilik özellikleri üzerindeki etkisi incelenmektedir. Bu çalışmanı amacı, kadın girişimci sorunlarını ortaya koyarak bu sorunların öz girişimcilik yeteneği üzerindeki etkisini belirlemektir. Bu bağlamda Konya ilinde faaliyette bulunan kadın girişimcilere yönelik bir anket çalışması gerçekleştirilmiş ve istatistiksel sonuçlar ortaya konulmuştur. Araştırmanın örneklemini Konya ilinde faaliyet gösteren kadın girişimciler oluşturmaktadır. Yüz yüze ve online anket yöntemi ile toplanan veriler istatistiksel paket program ile analiz edilerek sonuçlar öneri ve yorumlarla ortaya konulmuştur.
Daha detaylı buradan inceleyebilirsiniz.

The effect of the problems women have encountered on entrepreneurship way on entrepreneurship skills selfThe importance of entrepreneurship and entrepreneurial individuals in today’s global and innovative business is rather much. Entrepreneurship, besides being a genetic property as a result of the training and learning is a change in behavior is expressed by many researchers. The formation and development of entrepreneurial capabilities so people who cheered and some obstacles, it is possible to take with some supports. The working life of women, economic freedom, a new social environment, the development of self-confidence and personality, such as the rise in social status, does not want to be an entrepreneur within the working life factors prompt the biggest factors in. But women entrepreneurs face many obstacles and problems in the world of business. These problems can interfere with the development of entrepreneurship of women herself. Some personality traits like independent act desire, creativeness that individuals have are the abilities required to be an entrepreneur. In this study; General problems of women entrepreneurs with the dimensions and characteristics of women entrepreneurs of these dimensions are examined the effect of self-entrepreneurship. This is the purpose of putting the problems women entrepreneurs at these problems is to determine the impact on the ability of self-entrepreneurship. A survey was conducted women entrepreneurs operating in the province of Konya was and statistical results are revealed. The survey sample includes women entrepreneurs operating in the province of Konya. Data which are collected by face to face and online survey method and analyzed by statiscal program and results are revealed with suggestion and comments.

Yazar:EMİNE NİHAN CİCİ
Danışman: PROF. DR. MAHMUT TEKİN
Yer Bilgisi: Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın