Kurum kültürünün ve yeni ürün geliştirme süreci

Kurum kültürünün ve yeni ürün geliştirme sürecinin yeni ürün geliştirme başarısı algısı üzerindeki etkileri ve Türkiye’deki hızlı tüketim ürünleri sektöründe bir uygulama

Küresel rekabet, teknoloji ve inovasyon tüketici istek ve ihtiyaçlarında birtakım değişiklikler yaptı. Bu değişiklikler, şirketlerin tüketici odaklı pazarlamanın ve yeni ürün geliştirme ile uzun dönem rekabet avantajını kazanmanın önemini farketmelerini sağladı. Bunun önemini anlamayan şirketler, yokolma süreci ile karşı karşıya gelmeye mahkumdurlar. Bu nedenle ayakta kalmak isteyen şirketler, kendilerini güncellemeli ve yeni ürün geliştirme aktivitelerine özel önem vermelidirler. Yeni ürünler şirketlerin hayatta kalmalarını ve rekabet etmelerini sağlayan anahtar unsurlar olmalarına rağmen, başarılı yeni ürünler geliştirmek basit ve kolay değildir. Yeni ürün geliştirme, başarısızlıkla sonuçlanma olasılığı taşıyan riskli ve maliyetli bir süreçtir. Rekabetçi ortamda başarılı olabilmenin tek yolu güçlü ürünlere, güçlü planlara, doğru stratejilere ve yeni ürün geliştirme kapasitesine sahip olmaktır. O nedenle, şirketler stratejik düşünmeli ve yeni ürün geliştirme sürecini çok iyi yönetmelilerdirler. Bu çalışmada, kurum kültürünün ve yeni ürün geliştirme sürecinin çalışanların yeni ürün geliştirme başarı algısı üzerindeki etkileri araştırılacak ve Türkiye’deki Hızlı Tüketim Ürünleri Sektörü’nde yer alan şirketlerle bir uygulama yapılacaktır.
Daha detaylı buradan inceleyebilirsiniz.

The effect of corporate culture and the new product development process on new product development success perception and an application in FMCG sector in turkey

Global competition, technology, and innovation have made some changes in consumer needs and wants. These changes have forced companies to recognize the importance of consumer focused marketing and gaining long-term competitive advantage through new product development. The companies, which did not understand this importance, had to face with the process of disappearing. For this reason, the companies, which want to survive, have to update themselves and give special importance to the new product development activities. Even though new products are the key elements that make companies survive and compete in the market, developing successful new products is not so simple and easy. New product development is a risky and costly process that has possibility of being a failure at the end. The only way of becoming successful in this competitive environment is having strong products, strong plans, right strategies, and the capacity of developing new products. So, the companies must think strategically and manage the new product development process very well. In this study; the effect of corporate culture and the new product development process on the employee?s perception of new product development success will be studied and also an application will be done through the companies in FMCG sector in Turkey.

Yazar:ŞEBNEM ONAL
Danışman: PROF. DR. TUNCAY KOCAMAZ
Yer Bilgisi: Yeditepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Bölümü / Pazarlama Anabilim Dalı / Pazarlama Bilim Dalı

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın